Juldo on e Sabbordu suumayee

Mussiɓɓe Julɓe teddude, yo kisiyee Alla wonu e mon.

Ko adii kon taho fow, miɗo sannira on ɓadagol lewru suumayee ndun ko neeɓaa inshaa Allaahu, (yo Alla tawnir en ɗun cellal e feere).

 

Ndee yewtere ɗoo ko fii finndinngol en kuuɗe ɗe seytaane eɓɓani julɓe ɓen ko adii nduu lewru naatude, nde tawde non kanko kan (seytaane), o tawdoytaake e men nder lowre ndun fow, wano no nulaaɗo men on (S A W) holliri non e maaku maɓɓe wonnde « si Lewru suumayee ndun hetii, dammbuɗe yiiite ɗen sokete, dammbuɗe aljanna ɗen udditee, seytaane kolmbee », ɓayri non oo gaño men taweetaake e men e suumayee sakko o majjina yogaaɓe e men, sago makko o etoto no julɓe goo wowtira samakalaaji goo fewndo ɗoo, samakalaaji welsindayɗi julɗo on e dewal Alla, e ɗofataare makko (Alla)...

 

Ɗin samakalaaji non musiɓɓe julɓe, ɗi limortaako e kolli honndu, ko ɓuri non hulɓinaade e majji ; koko arata koo leyɗoo :

 

1. Duumagol e ndaarugol Tele ñallal nagl fow, haa futuroo hewta hara julɗo on heɓaali hay fus e dewal Alla ko o waɗi !

 

Musiɓɓe Julɓe, on naniray ɓen suttuɓe ɗun won ; wonnde ko fii feƴƴinirgol ñalaande nden e hoore newaare !

Ee faayere, annden tun wonnde si hiɗen faalaa moƴƴere ka Alla, ko maa tammpen, yurmeende Alla nden heɓortaa e dow fowtere, ko maa tampen seeɗa, ɓayri hay fus en ɓuraa adiiɓe en (salaf saalih).

 

Haray hiɗen torondira fii Alla renntagol e ndee toɓɓere nder lebbi Alla ɗin fow, tenntinii non e nder nduu lewru mawndu ɗoo (suumayee), eto ɗen ɗuɗɗinen dewal Alla e nder mayru e noone kala, hara si ndu yehii e heddodataa e bakkaatuhun hay gootun, ko ɗun si Allaahu lamnɗo on yurmee en...

Si en wattanii yiila, en taway yoga e ɗaɓɓoo ɓe jawdi ko ka suumayee yaltiinta Filmuuji meereeji yeeyita joomiraaɓe Telewiision ji, haa no ɓen fijira ɗin e nder lewru ndun foɓ, sokolina julɓe Alla ɓen e dewal makko !

 

Ɓen waɗooɓe ɗun himmiraa si wonaa no ɓe heɓira mbuuɗi, ko ɓuri non yurmude e ɗun, koko tawi kon ; ɓuruɓe ɗuuɗude e maɓɓe ɓen, ko julɓe !!

Ko kamɓe woni ko nafitorta ɗen golle, ammaa non julɗo ndaaroowo ɗun on, o alaa ton hay fus si wonaa yeebaare ñalɗe makko !!  

 

​2. Ɗaanagol ñalorma on fow :

Musiɓɓe julɓe, ɗaanagol wonaa ko toŋaa ka diina men, ko woni tun si ɗuuɗi kadi, julɗo on faɗay moƴƴereeji ɗuuɗuɗi e ñallal makko ngal. Allaahu ta'aalaa on hino manti yoga e himɓe Aljanna ; o daali ka deftere makko toowunde (Alqur'aana) :  (Ɓe laatinoke e nder jemma on ko ɓe fanɗuɓe waalagol...) (Azzaariyaati : 17)

 

Ko wano non kadi sahaabaa ɓe ɓelaaɗo ɓen (S A W) foolotiraynoo e rewugol Alla tuma kala, woɓɓe juulayno jemma on foɓ ; ɓe hoora ñalorma on fow kadi...Ɓeeɗoo le ko Aljanna mo ɗaɓɓe ten on ɓe ɗaɓɓaynoo kamɓe kadi, ko haɗta wakkiloren wonu maɓɓe, maa sugu nandinntino ɗe e maɓɓe ?!

Musiɓɓe julɓe, si en linntii ɗoo haa janngo ; golleeji ɗi saytaane sukolinnta en e nduu lewru en moftataa ɗi, sabu hiɗi ɗuuɗi haa.

 

Ko ɗun waɗi si tawii en etoto wowtinngol wonkiiji men ɗin golleeji moƴƴi e nder nduu lewru suumaye, hara nde ndu gayna ; en jokkitoto ɗen golle moƴƴe e ɗiya lebbi luttuɗi, eto ɗen kadi hara en wa'aali wa yogaaɓe e men ; tuubay ɓe e lewru suumaye, murta kadi ñannde julde, bonnita kala ko moƴƴunoo .

 

Ka sakkitorde, en ɓeyday fahin waajondirde ɓeydugol wattande yiila e oo gaño men seytaane, o yiɗanaa en si wonaa ko boni, o wonanntaa en ka moƴƴanta en kadi few ! Ɓayri tun ko pellet o dummbete e nder lewru suumayee ndun fow ; si ko sago makko o etoto haa no wowtiren jokkugol meere gila fewndo ɗoo ko adii lewru suumayee ndun naatude ; hara si ndu hewtii, en jokkitoto woni tun ɗen golle meere, ɗun le alnaa en nafa hay huunde, awa en torondiri reenagol reena ɓeenguure men, daɗen tikkre joomi men, tamƴino ɗen maloore makko ; ɗun woni yeɗeede Aljanna ! Yo Alla ɓeydu fenude en, o arsika en daranagol dewe makko ɗen no o yiɗiri non ! Aamiin.

Miɗo haaɗa ɗoo hannde haa e windannde goo kadi inshaa Allaahu.

 

Kɗl : Tafsir BALDE

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×